بیوگرافی

باسمه تعالی

 سوابق اینجانب دکتر هادی اسدیان به شرح زیر می باشد:

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل رتبه برتر دوره دکترای عمومی دندانپزشکی در سال ۱۳۸۲ از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد تهران

فارغ التحصیل دوره دکترای تخصصی اندودانتیکس در سال ۱۳۸۸ از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه سوم آزمون کشوری بورد تخصصی اندودانتیکس در سال ۱۳۸۸

مسئولیتها و سوابق اجرایی-آموزشی

 

 • عضو هیات علمی گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹
 • عضو هیات علمی گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد تهران از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹
 • عضو هیات علمی گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۹۹
 • رابط گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شاهد با دفتر مطالعات و توسعه آموزشی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
 • مسوول دفتر مطالعات و توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
 • استاد راهنمای دانشجویان ورودی ۱۳۸۹ دانشکده دندانپزشکی شاهد
 • ویراستار انگلیسی مجله علمی پزشکی ذانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
 • ویراستار انگلیسی مجله جامعه اسلامی دندانپزشکان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
 • عضو هیات تحریریه و داور بخش اندودانتیکس مجله جامعه اسلامی دندانپزشکان از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 • عضو هیات تحریریه مجله پیام دندانپزشکان وابسته به انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 • داور علمی مجلات :
  • دانشور پزشکی وابسته به دانشگاه شاهد
  • Iranian Endodontic Journal
  • Dental Research Journal
  • Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences[1]
 • عضویت در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از سال ۱۳۸۱ تا کنون در قالب همکاری علمی اعم از برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری کنگره ها و…
 • عضویت در انجمن دندانپزشکان ایران از سال ۱۳۸۲ تا کنون در قالب همکاری علمی اعم از برگزاری دوره های بازآموزی، کنگره ها و…
 • عضویت در انجمن اندودانتیستهای ایران از سال ۱۳۸۸ تا کنون در قالب همکاری علمی اعم از برگزاری دوره های بازآموزی، کنگره ها و…
 • عضویت در انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران
 • مدرس اندودانتیکس در مجموعه آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

سوابق آموزشی

 • تدوین و تهیه پرونده بیماران مراجعه کننده به بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد بر اساس guideline های بین المللی انجمن اندودانتیستهای امریکا با محوریت آموزشی برای دانشجویان عمومی و تخصصی
 • همکاری در تدوین و تهیه کتابچه ثبت فعالیتهای آموزشی (log book) اندودانتیکس عملی برای دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی بر مبنای کوریکولوم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • طراحی، تدوین و تهیه کتابچه ثبت فعالیتهای آموزشی (log book) اندودانتیکس تئوری و عملی برای دستیاران تخصصی اندودانتیکس بر مبنای کوریکولوم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • تولید محتوای آموزشی پری کلینیک اندودانتیکس در قالب یک مولتی مدیای جامع مشتمل بر کلیه مراحل درمان کانال ریشه در دندانهای مختلف و ارزیابی اثر بخشی آن در قالب یک پایان نامه دانشجویی
 • تدریس واحدهای اندودانتیکس نظری ۱، ۲ و ۳ برای دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز( سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹)
 • تدریس واحدهای اندودانتیکس عملی ۱، ۲ و ۳ برای دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز( سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹)
 • تدریس واحدهای اندودانتیکس نظری ۱، ۲ و ۳ برای دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد تهران ( از سال ۱۳۸۹ تا کنون)
 • تدریس واحدهای اندودانتیکس عملی ۱، ۲ ، ۳  و ۴ برای دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد تهران ( از سال ۱۳۸۹ تا کنون)
 • تدریس واحدهای زبان تخصصی ۱ و ۲ برای دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد تهران ( از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲)
 • تدریس واحدهای اندودانتیکس نظری ۱، ۲ و ۳ برای دانشجویان دوره تخصصی اندودانتیکس ، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد( از سال ۱۳۸۹ تا کنون)
 • تدریس واحدهای اندودانتیکس عملی ۱، ۲ و ۳ برای دانشجویان دوره تخصصی اندودانتیکس ، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد ( از سال ۱۳۸۹ تا کنون)
 • تدریس واحدهای نگارش علمی و زبان انگلیسی کاربردی برای دانشجویان دوره تخصصی اندودانتیکس ، پریودانتیکس و ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد ( از سال۱۳۹۳ تا کنون)
 • تدریس واحدهای ارائه مورد (case presentation) 1، ۲ و ۳ برای دانشجویان دوره تخصصی اندودانتیکس ، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد ( از سال۱۳۹۲ تا۱۳۹۴ )
 • تدریس واحدهای بررسی مقالات ۱، ۲ و ۳ برای دانشجویان دوره تخصصی اندودانتیکس ، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد ( از سال۱۳۹۴ تا کنون)
 • داوری بیش از ۳۰ مورد پایان نامه عمومی و تخصصی
 • استاد راهنمای پایان نامه های عمومی و تخصصی با عناوین زیر :
  • رساله پایان نامه برای دریافت درجه دکترای دندانپزشکی با عنوان ” بررسی ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده و استحکام فشاری سمانهای پرتلند تیپ II و V کارخانه سیمان تهران در مقایسه با White Angelus MTAنوشته مونا اطاعتی- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
  • رساله پایان نامه برای دریافت درجه دکترای دندانپزشکی با عنوان ” تولید و ارزیابی تاثیر محتوای چند رسانه ای آموزشی بر آگاهی بالینی دانشجویان در اندودانتیکس عملی “نوشته فاطمه یوسفی هلق- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
  • رساله پایان نامه برای دریافت درجه دکترای دندانپزشکی با عنوان ” بررسی آناتومی داخلی سیستم کانال ریشه های مولر اول ماگزیلا با استفاده ازcone-beam computed tomography نوشته نسیم پروانیان – دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
  • رساله پایان نامه برای دریافت درجه دکترای دندانپزشکی با عنوان ” بررسی آناتومی داخلی دندان های مولر دوم فک پایین با استفاده از تکنیک CBCT در جمعیت ایرانی “نوشته امیر هدایتیان – دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
  • رساله پایان نامه برای دریافت درجه دکترای دندانپزشکی با عنوان ”  بررسی مقایسه ای اثر MTA، بیودنتین و CEM cement بر روی تمایز ادونتوژنیک سلول‌های بنیادی پالپ دندان انسان “نوشته زهرا ابراهیمیان- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
  • رساله پایان نامه برای دریافت درجه دکترای دندانپزشکی با عنوان ”  ارزیابی مقایسه ای CBCT و رادیو گرافی دیجیتال (PSP) در بررسی مرفولوژی کانال ریشه دندانهای انسیزور مندیبولار”نوشته مرتضی گوران- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

 • برگزاری و تدریس کارگاه مدیریت منابع الکترونیک برای اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۱
 • سخنرانی و مشارکت در برگزاری جلسات متعدد بازآموزی اندودانتیکس برای دندانپزشکان عمومی با همکاری انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، جامعه دندانپزشکی ایران  و انجمن اندودانتیستهای ایران از سال ۱۳۸۹ تا کنون
 • شرکت در دوره آموزشی تئوری و عملی هیپنوتیزم درمانی در انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران
 • شرکت در کارگاههای توانمند سازی اساتید با عناوین زیر:
  • آشنایی با سامانه “همانند جو در راستای پیشگیری از پدیده plagiarism در پژوهشهای دانشگاهی
  • اخلاق در کارآزمایی بالینی
  • دندانپزشکی مبتنی بر شواهد
  • روش تعیین محورهای تحقیقاتی
  • آشنایی با آیین نامه ارتقا
  • رویت پذیری اعضای هیات علمی در پایگاههای الکترونیک علمی معتبر بین المللی
  • مدیریت منابع الکترونیک با نرم افزار EndNote
  • تدوین طرح درس
 • مشارکت در برگزاری نشستهای علمی مشترک بین گروههای اندودانتیکس دانشکده های دندانپزشکی دانشگاههای تهران و ارائه سخنرانی با عنوان Biological Aspects of Endodontic Materials در ششمین نشست مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۷
 • مشارکت در برگزاری ژورنال کلاب مشترک بین گروههای اندودانتیکس دانشکده های دندانپزشکی دانشگاههای تهران
 • طراحی و برگزاری کارگاه Systematic Review برای دستیاران و اعضای هیات علمی علاقمند به حوزه پژوهش با مشارکت اعضای محترم هیات علمی و ریاست محترم وقت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمستان ۱۳۹۸

 

 

ترجمه کتب و گرد آوریها

 

 • ترجمه و گردآوری کتاب” کنترل عفونت در دندانپزشکی” انتشارات آزما ، سال ۱۳۸۳
 • ترجمه کتاب “اصول کاربردی در درمان ریشه” انتشارات آزما، سال۱۳۸۳
 • ترجمه کتاب MRI Made Easy با عنوان” MRI به زبان ساده” انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال۱۳۸۷
 • ترجمه و خلاصه کتاب Principles and Practice of Endodontics با عنوان” CDR اندو ترابی نژاد” انتشارات شایان نمودار، سال ۱۳۸۵

 

سوابق فرهنگی

اینجانب مفتخر به مشارکت در فعالیتهای فرهنگی زیر می باشم که مشتمل است بر :

 • شرکت در همایش ملی تمدن نوین اسلامی
 • شرکت در کارگاه فرهنگی اخلاق حرفه ای
 • شرکت در کارگاه اصول تعلیم و تربیت اسلامی
 • شرکت در کارگاه تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

سوابق پژوهشی، سخنرانیهای علمی و مقالات

 

سخنرانی های علمی

 

سخنرانی های اینجانب در کنگره های داخلی و خارجی به شرح ذیل می باشد:

سخنرانیهای خارجی ردیف شکل ارائه تاریخ محل برگزاری نام کنگره برگزار کننده عنوان
۱ Oral presentation

بعنوان نماینده انجمن اندودانتیستهای ایران

April 2019 Istanbul Turkey APEC 2019 Asian Pacific Endodontic Confederation

And

Turkish Endodontic Society

A review on recalcitrant endodontic infections
۲ Poster presentation ۲۰۰۵ Paris France World Federation of Orthodontists Comparison of the effects of spring-loaded posterior bite block and transpalatal arch with tongue crib in growing patients with anterior open bite

 

سخنرانیهای داخلی ردیف شکل ارائه تاریخ محل برگزاری نام کنگره برگزار کننده عنوان
۱ Oral presentation

 

دی ۹۵ تهران یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران انجمن دندانپزشکان عمومی ایران رویکرد های نوین در راستای ارتقای موفقیت درمانهای اندودانتیک
۲ Oral presentation مرداد ۹۳ اصفهان شانزدهمین کنگره انجمن اندودانتیستهای ایران­ انجمن اندودانتیستهای ایران­ A Synopsis on Therapy-resistant Infections; from Microbiology to Therapeutic Strategies
۳ مدیر پانل انگلیسی مرداد ۹۵ تهران هفدهمین کنگره انجمن اندودانتیستهای ایران­ انجمن اندودانتیستهای ایران­
۴ Oral presentation دی ۹۶ تهران دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ملاحظات اندودانتیک در esthetic zone
۵ Oral presentation شهریور ۹۷ تهران هجدهمین کنگره انجمن اندودانتیستهای ایران­ انجمن اندودانتیستهای ایران­ Obturation and its impact in treatment outcome
۶ Oral presentation ۱۳۸۹ مشهد سیزدهمین کنگره انجمن اندودانتیسنهای ایران انجمن اندودانتیستهای ایران ارزیابی تولید IL-1β و  TNF-α در اثر تحریک ۷سلولهای مونوسیت انسانی با رزیلون در مقایسه با گوتا پرکا
۷ Oral presentation

به زبان انگلیسی

فروردین ۹۰

April

۲۰۱۱

شیراز چهاردهمین کنگره انجمن اندودانتیسنهای ایران

۱۶th Scientific Meeting of Asian Pacific Endodontic Confederation(APEC)

 

انجمن اندودانتیسنهای ایران

و

Asian Pacific Endodontic Confederation

 

Endodontic pain control; a clinical approach
۸ Oral presentation اردیبهشت ۹۲ تهران پنجاه و سومین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران انجمن دندانپزشکی ایران Comparison of endodontic and implant treatment in replacement of extensively damaged teeth
۹ Oral presentation اردیبهشت ۹۸ تهران پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران انجمن دندانپزشکی ایران نگاهی نو به ارزیابی موفقیت در درمان ریشه
۱۰ مدیر پانل انگلیسی دی ۹۶

Jan 2018

تهران ۱۳th congress of International Association for Dental Research(IADR)-Iranian Division International Association for Dental Research(IADR)-Iranian Division
۱۱ Oral presentation آذر ۹۷

Dec 2018

تهران ۱۴th congress of International Association for Dental Research(IADR)-Iranian Division International Association for Dental Research(IADR)-Iranian Division Evaluation of Resilon– vs. Gutta Percha-Induced IL-1β and TNF-α Production by a Human Monocyte/Macrophage Cell Line
  ۱۲ Oral presentation آذر ۹۸

(۸/۹/۹۸)

Nov 2019

کرمان چهارمین سمپوزیوم انجمن اندودانتیستهای ایران انجمن اندودانتیستهای ایران Magnification-aided endodontics
  ۱۳ Oral presentation آذر ۹۹ تهران نوزدهمین کنگره انجمن اندودانتیستهای ایران انجمن اندودانتیستهای ایران Differential diagnosis of pretreatment pain conditions

 

 

مقالات

اینجانب در پایگاه استنادی Google Scholar  دارای h-index برابر با ۱۱ و در پایگاه استنادی Scopus دارای h-index  برابر با ۶ و G-index برابر با ۹ می باشم که در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی به نشانی  https://isid.research.ac.ir/Hadi_Asadian#paper-h-0 قابل جستجو است. از سال ۲۰۰۷ تا کنون مقالات متعددی(۱-۲۳) در حوزه اندودانتیکس توسط اینجانب به چاپ رسیده که اکثریت قریب به اتفاق آنها در PubMed  و ISI قابل جستجو است.

 

 1. Ghorbanzadeh R, Assadian H, Chiniforush N, Parker S, Pourakbari B, Ehsani B, et al. Modulation of virulence in Enterococcus faecalis cells surviving antimicrobial photodynamic inactivation with reduced graphene oxide-curcumin; an ex vivo biofilm model. Photodiagnosis Photodyn Ther 2019:101643.
 2. Shahabi S, Assadian H, Mahmoudi Nahavandi A, Nokhbatolfoghahaei H. Comparison of Tooth Color Change After Bleaching With Conventional and Different Light-Activated Methods. J Lasers Med Sci 2018;9(1):27-31.
 3. Moghadam EH, Assadian H, Moghaddam KN, Amini A, Hashemzehi M, Adeli M, et al. Endodontic treatment of three mandibular incisors with two canals and two separate foramina: A case report. International Journal of Dentistry Research 2017;2(1):8-11.
 4. Assadian H, Hamzelouei Moghaddam E, Amini A, Nazari Moghaddam K, Hashemzehi M. A Review of Endodontic Bioceramics. Journal of Islamic Dental Association of Iran 2016;28(1):20-33.
 5. Assadian H, Dabbaghi A, Gooran M, Eftekhar B, Sharifi S, Shams N, et al. Accuracy of CBCT, Digital Radiography and Cross-Sectioning for the Evaluation of Mandibular Incisor Root Canals. Iranian Endodontic Journal 2016;11(2):106-110.
 6. Hashemzehi M, Assadian H, Abbasi K, Morshedi E, Teimoori M, E HM. The Study of Prevalence of Maxillary Incisor Forms among Dentistry Faculty Students and Patients of Shahed University. J Birjand Univ Med Sci 2015;22(4):359-367.
 7. Hadjati J, Assadian H, Ghorbanzadeh A, Nourizadeh M, Fattah T, Shokouhinejad N. Effect of Bacterial Lipopolysaccharide Contamination on Gutta Percha- versus Resilon-Induced Human Monocyte Cell Line Toxicity. J Dent (Tehran) 2015;12(2):134-139.
 8. Anaraki SN, Shahabi S, Chiniforush N, Nokhbatolfoghahaei H, Assadian H, Yousefi B. Evaluation of the effects of conventional versus laser bleaching techniques on enamel microroughness. Lasers Med Sci 2015;30(3):1013-1018.
 9. Satvati SA, Shooriabi M, Sharifi R, Parirokh M, Sahebnasagh M, Assadian H. Co-existence of two dens invaginations with one dens evagination in a maxillary lateral incisor: a case report. J Dent (Tehran) 2014;11(4):485-489.
 10. Labbaf H, Rezvani G, Shahab SH, Assadian H, Monfared FM. Retrospective evaluation of endodontic procedural errors by under-and post-graduate dental students using two radiographic systems. Journal of Islamic Dental Association of IRAN (JIDAI) 2014;26(3).
 11. Honardar K, Assadian H, Shahab S, Jafari Z, Kazemi A, Nazarimoghaddam K, et al. Cone-beam Computed Tomographic Assessment of Canal Centering Ability and Transportation after Preparation with Twisted File and Bio RaCe Instrumentation. J Dent (Tehran) 2014;11(4):440-446.
 12. Bolhari B, Bahador A, Assadian H, Dehghan S. Residual Antimicrobial Activity of MTAD((R)) in Human Dentin After Obturation with Gutta-Percha/AH26 and Resilon/RealSeal SE at Different Time Intervals; An Ex Vivo Study. J Dent (Tehran) 2014;11(1):30-37.
 13. Fattah T, Kazemi H, Fekrazad R, Assadian H, Kalhori KA. Er,Cr:YSGG laser influence on microleakage of class V composite resin restorations. Lasers Med Sci 2013;28(5):1257-1262.
 14. Bolhari B, Assadian H, Fattah T. Evaluation of the root canal morphology of mandibular second premolars in an Iranian population. J Dent (Tehran) 2013;10(6):516-521.
 15. Shokouhinejad N, Razmi H, Fekrazad R, Asgary S, Neshati A, Assadian H, et al. Push-out bond strength of two root-end filling materials in root-end cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser or ultrasonic technique. Aust Endod J 2012;38(3):113-117.
 16. Shokouhinejad N, Hoseini A, Gorjestani H, Raoof M, Assadian H, Shamshiri AR. Effect of phosphate-buffered saline on push-out bond strength of a new bioceramic sealer to root canal dentin. Dent Res J (Isfahan) 2012;9(5):595-599.
 17. Shokouhinejad N, Sharifian MR, Aligholi M, Assadian H, Tabor RK, Nekoofar MH. The sealing ability of resilon and gutta-parcha following different smear layer removal methods: an ex vivo study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;110(1):e45-49.
 18. Khedmat S, Assadian H, Saravani AA. Root canal morphology of the mandibular first premolars in an Iranian population using cross-sections and radiography. J Endod 2010;36(2):214-217.
 19. Aminsobhani M, Ghorbanzadeh A, Bolhari B, Shokouhinejad N, Ghabraei S, Assadian H, et al. Coronal microleakage in root canals obturated with lateral compaction, warm vertical compaction and guttaflow system. Iran Endod J 2010;5(2):83-87.
 20. Shokouhinejad N, Sheykhrezaee MS, Assadian H. Endodontic treatment of two-canalled maxillary central and lateral incisors: a case report. Iran Endod J 2009;4(2):79-80.
 21. Ghorbanzadeh A, Aminsobhani M, Asadian H, Bolhari B, Shokouhinejad N, Ghabraie SH, et al. Comparison of coronal salivary microleakage in obturated root canals using lateral compaction, single cone gutta-percha and System B vertical compaction methods. Journal of Dental Medicine 2009;22(4):159-164.
 22. Sharifian MR, Shokouhinejad N, Aligholi M, Emaneini M, Katebi A, Assadian H. In vitro comparison of the effectiveness of chlorhexidine and two calcium hydroxide formulations on enterococcus faecalis. Iran Endod J 2008;3(3):50-56.
 23. Sharifian MR, Ghobadi M, Shokouhinejad N, Assadian H. Cytotoxicity Evaluation of Proroot MTA, Root MTA and Portland Cement on Human Gingival Fibroblasts. Iran Endod J 2007;2(3):91-94.

 

[۱] این مجله در حال حاضر به Frontiers in Dentistry  تغییر نام داده است.